LAURASTAR LIFT便携式压力熨烫器对比

Laurastar Lift PLUS 银灰色
Laurastar Lift PLUS 桃红色
Laurastar Lift 简约白
Laurastar Lift 玫瑰红
脉冲蒸汽
3D 熨斗底板
水箱底部亮灯
专业熨斗
轻质熨斗
自动关机
电源线自动收取